การควบคุมภายใน

|

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561