คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

|

1.คู่มือบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน

2.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

3.คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัย

4.คู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

5.คู่มือการให้คำปรึกษาการตรวจสอบภายใน