ประชุมออนไลน์การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดโดย  ปปช.

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Asphaltic Concrete (สายทาง บ.ตาเมาะ – ตะเปียงกู สร.ถ.136-23)ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.05 ม.

อ่านเพิ่มเติม »