รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

เรื่อง ประชาคมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน