วันท้องถิ่นไทย

|

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดยนายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์