อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2567 (ธนาคารขยะ)

|

ประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้าน คณะทำงานธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้าน และดำเนินการจัดทำระเบียบข้อบังคับธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้านต่อไป