โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

|

รายงานการดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการอบรม พร้อมลงพื้นที่ดำเนินการจำทำถังขยะเปียกตามครัวเรือน ในชุมชน