โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กิจกรรมการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเมล็ดพันธ์ุข้าว

|

เมื่อวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นำโดย นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กิจกรรมการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเมล็ดพันธ์ุข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและประชาชนกลุ่มสนใจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน และ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์