โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน ได้ดำเนินการออกโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลลำดวน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2567 จำนวน 8 หมู่บ้าน รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้