O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

|

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2567

แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567