โครงการ/กิจกรรม

ประชุมออนไลน์การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดโดย  ปปช.

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดว

อ่านเพิ่มเติม »

” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ตำบลลำดวน 2567

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

อ่านเพิ่มเติม »