O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566