เชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/icof7u  
 O1 โครงสร้าง
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 O3 อำนาจหน้าที่
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
 O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 O8 Q&A
 O9 SOCIAL NETWORK เชื่อมโยงไปยัง เฟซบุค ไลน์ อินสตาแกรม
 O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 O18 E-Service
 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O33 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY
 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
   
 
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
_______________________________________________________________________________________________________
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

     เมื่อวันที่  27  มกราคม  2566  เวลา  14.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  นายเลิศศักดิ์  บรรลุสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ฯ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566  รายละเอียดดังนี้
     1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566 
     2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม    ประกอบด้วยคณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง  ๆ  และบุคคลภายนอก  ได้แก่  ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ผู้แทนโรงพยาบาลลำดวน  ผู้แทนอสม.  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหมู่บ้านจากหมู่ที่  4,5,6,7,8,9,11  และคณะเจ้าหน้าที่  อบต.ลำดวน  ร่วมประชุม
     3.ผลจากการมีส่วนร่วม  เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน  ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ  การบริการด้านสุขภาพ  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  
     4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงการพัฒนาดำเนินงาน  เมื่อผลการพิจารณาอนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว  หน่วยงาน  ชุมชน  องค์กร  เจ้าของโครงการจะได้นำโครงการที่อนุมัติไปดำเนินการเพื่อส่งเสริม  สร้างเสริม  รักษาทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนต่อไป

    72747 

     เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2566    เวลา  09.30  น.  ณ  วัดบ้านตาเมาะ  นายฐวัฒน์  ช่วยชูวงษ์  นายอำเภอลำดวน  นายเลิศศักดิ์  บรรลุสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  นายสุรินทร์  ประคองดี  รองนายก  อบต.ลำดวน  นายสุทิตย์  จารัตน์  รองนายก  อบต.ลำดวน  นายธนพัฒน์  หวังสม  ท้องถิ่นอำเภอลำดวน  นายณรงค์  เอิบอิ่ม  ปลัด  อบต.ลำดวน  พร้อมผู้แทนบุคคลภายนอกจากทุกหมู่บ้าน  ร่วมอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด  ประจำปี  2566
     โดยมีองค์ประกอบตามภารกิจของหน่วยงานดังนี้ 
      1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม  คือการเข้ารับการอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน  ระบบปิด แบบมีส่วนร่วม  อบต.ลำดวนสนับสนุนหลักวิชาการ  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ผู้เข้ารับการอบรมสนับสนุนกำลังคนในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
      2.สรุปข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม   คณะเจ้าหน้าที่  อบต.ลำดวน  และบุคคลภายนอกผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น  210  คน  จากหมู่ที่  4,5,6,7,8,9,10,11
      3.ผลจากการมีส่วนร่วม  ทุกหมู่บ้านจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน  หมู่ละ  10  บ่อ  และขยายเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนบ่อต่อไปในอนาคต
      4.การนำผลการมีส่วนร่วมไปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงาน    เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด  เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  ป้องกันแหล่งเพาะพันธ์โรค  เติมน้ำเข้าสู่ระบบน้ำใต้ดิน  แก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว

      นอกจากนี้  ยังจัดกิจกรรม  ประกาศเจตนารมย์  ต่อต้านการทุจริต  ประจำปี  2566  เพื่อประกาศเจตนารมย์ของตนเองว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตใดๆทั้งสิ้น  เป็นการปลุกจิตสำนึก   ป้องปราม  และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต   และแสดงเจตนารมย์  เพื่อสร้างวัฒนธรรม  No gift Policy ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


75058

 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.