O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

|

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานงานพัฒนาชุมชน

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมงานป้องกันฯ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมงานส่งเสริมการเกษตร

การมีส่วนร่วมการตั้งด่านปีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567