O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

|

บันทึกข้อความแสงดรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายNo Gift Policy ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่